Biuletyn Informacji Publicznej CS Natura Tour sp. z o.o.

 

Podstawa prawna

Biuletyn Informacji Publicznej CS Natura Tour spółki z o.o. został opracowany zgodnie z ustawą o dostępie informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2020 poz. 2176) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 10 poz. 68).
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl.

Informacje, które nie zostały opublikowane na stronie BIP są udostępniane za pośrednictwem adresu pocztowego, adresu: bip@naturatour.pl.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do CS Natura Tour sp. z o.o. w jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać pocztą na adres: CS Natura Tour sp. z o.o. ul. Thomasa Edisona 2, 04-510 Warszawa.
 • Dostarczyć osobiście do: CS Natura Tour sp. z o.o. ul. Thomasa Edisona 2, 04-510 Warszawa z dopiskiem: BIP
 • Przesłać elektronicznie: na adres e-mail: bip@naturatour.pl

 

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

CS Natura Tour spółka z o.o.

Biuro Kadr i Administracji
ul. Thomasa Edisona 2
04-510 Warszawa
e-mail: bip@naturatour.pl

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem, istnieje możliwość kontaktu
z Inspektorem ochrony danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@naturatour.pl

 

Klauzula informacyjna BIP w CS Natura Tour sp. z o.o.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest CS Natura Tour sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 04-510 przy ul. Thomasa Edisona 2, tel. 22 474 43 13, e-mail: bwwarszawa@naturatour.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” bądź e-mailowy: iod@naturatour.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym i kancelaria prawna.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl).

Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne i poza danymi do kontaktu, niezbędnymi do udzielenia odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, nie jest wymagane. Brak wskazania danych kontaktowych (adres, telefon lub e-mail), na które ma zostać udzielona informacja publiczna, uniemożliwi jej przekazanie.

„CS NATURA TOUR” SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie rozpoczęła działalność w dniu 01 kwietnia 2000 r. na bazie funkcjonującego w strukturach PKP od 02 lipca 1997 r. – do 31 marca 2000 r. Pionu Usług Socjalnych i jest Spółką prawa handlowego.
Powstała na mocy:

 • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późniejszymi zmianami).
 • Założycielski Akt Notarialny – sporządzony w Gdańsku dnia 17 stycznia 2000 r.
 • Wpisu z 18 marca 2003 r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Działalność prowadzona jest na podstawie wpisów do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego.

Z dniem 01 grudnia 2016 r. nastąpiła konsolidacja „Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego Natura Tour” Spółka z o.o. oraz „CS Szkolenie i Doradztwo” Sp. z o.o.

Spółka specjalizuje się w organizowaniu wypoczynku we własnych ośrodkach wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie kraju oraz oferuje kompleksowe usługi szkoleniowe, które realizowane są m.in. we własnych Centrach Konferencyjno-Szkoleniowych.

Przedmiotem działalności Spółki – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane – 79
 • Zakwaterowanie – 55
 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem – 56
 • Produkcja artykułów spożywczych – 10
 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73
 • Działalność wydawnicza – 58
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – 47
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 41
 • Roboty budowlane specjalistyczne – 43
 • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – 90
 • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – 93
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze od układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – 49.39.Z
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – 52.21.Z
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z
 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – 81
 • Wynajem i dzierżawa – 77
 • Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, wyłączając działalność usługową – 01.
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
 • Technika – 85.32.A
 • Zasadnicze szkoły zawodowe – 85.32.B
 • Pozostałe drukowanie – 18.12.Z
 • Introligatorstwo i podobne usługi – 18.14.Z
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z
 • Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – 78.30.Z
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11.Z
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca działalność biura – 82.19.Z
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
 • Szkoły wyższe – 85.59.A
 • Nauka języków obcych – 85.59.A
 • Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z

Kapitał zakładowy Spółki „CS NATURA TOUR” sp. z o.o. wynosi 87 298 560,00 zł i dzieli się na 121 248 udziałów.

100% udziałów jest w posiadaniu Spółki PKP SA.

 

Źródło: KRS

Organami spółki „CS Natura Tour” sp. z o.o. są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
  Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Agata Wicik
  Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Dwojak
  Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Celiński
  Członek Rady Nadzorczej – Michał Płatek
 • Zarząd Spółki
  Prezes Zarządu – Katarzyna Bielaszewska
  Członek Zarządu – Leszek Polakowski
  Członek Zarządu – Michał Kucharski

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej dla CS Natura Tour sp. z o. o. powstała w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Spółka CS Natura Tour sp. z o.o. jako podmiot dysponujący majątkiem publicznym, ma obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Zapoznanie się z informacją jest możliwe poprzez wybór właściwego odnośnika z menu usytuowanego po lewej stronie serwisu Biuletynu Informacji Publicznej spółki.

Jeżeli poszukiwana informacja nie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zapraszamy do korzystania z serwisu internetowego CS Natura Tour spółki z o.o. pod adresem www.naturatour.pl.